Projektas ,,Parama  Vilniaus krašto mokykloms“

Projektas ,,Parama  Vilniaus krašto mokykloms“.  Reikšmingiausias ir didžiausias savo apimtimi Vilniaus ZONTA klubo paslaugų projektas – tęstinis  projektas ,,Parama  Vilniaus krašto mokykloms“.  Projekto tikslas –  padėti sustiprėti mažoms Vilniaus krašto mokykloms, remti mokyklas materialiai, padėti mokytojams ir moksleiviams plėsti savo kultūrinį akiratį. 
Klubas šį projektą sukūrė jau pirmaisiais savo veiklos metais ir tebetęsia ligi šiol. Orientuodamasis ne tik į ZONTA misiją, bet ir į Lietuvos valstybinę strategiją ir tikslus – išmokyti visus aktyvius visuomenės narius valstybinės lietuvių kalbos, nepažeidžiant tautinių vietos gyventojų jausmų.  Kadangi pats realiausias kelias šį tikslą pasiekti eina per mokyklą, naujai įsteigtoms Vilniaus krašto lietuviškoms mokykloms prieš 17 –16 metų reikėjo rimtos paramos. Vilniaus ZONTA klubas ėmėsi padėti jų mokytojoms ir mokiniams. Rėmimui buvo pasirinktos keturios mokyklos: Vilniaus rajono Kalvelių pagrindinė ir Mostiškių pradinė, Šalčininkų rajono Turgelių pradinė ir Pabarės pradinė mokyklos. Klubas keletą metų mokėjo šių  keturių mokyklų pradinių klasių mokytojoms mėnesines stipendijas, skatino jų mokslą, ypač užsienio kalbų, bei savarankiškas tolesnes universitetines studijas. Vaikams skirtos knygos, žaidimų rinkiniai, mokyklai reikalinga įranga. Globoti ir remtini mokyklos bendruomenės nariai.  Klubas įsipareigojo remti vaikų ugdymą, dovanojant būtiną inventorių, vadovėlius, knygas, muzikos instrumentus, prenumeruojant spaudą, organizuojant pažintines ekskursijas į teatrus, muziejus, į istoriškai svarbias Lietuvos vietas. 
 
Lobistine klubo veikla buvo pakeista įstatyminė naujų mokyklų steigimo tvarka būtent Vilniaus apskrityje.

Projekto uždaviniai  pastaraisiais metais lyginant su pirmaisiais projekto vykdymo etapais yra kiek pasikeitę: a) sustiprėjus Kalvelių ir Eitminiškių vidurinėms  nuolatinė materialinė parama joms nutraukta; b) sunykus Šalčininkų rajono Pabarės mokyklai  ir nutrūkus ryšiams su Vilniaus rajono Mostiškių pradine mokykla, kurį laiką globotos Eitminiškių ir Tetėnų mokyklos, teikiant joms materialinę ir kultūrinę paramą. Turgelių pradinei mokyklai išaugus iki vidurinės, šio laikotarpio klubo uždavinys – nuolat sekti mokyklos gyvenimą, palaikyti nuolatinį ryšį su administracija, atlikti patarėjo ar konsultanto vaidmenį. Projekto kuratorės įvairiu laiku buvo: Romualda Hofertienė, Evalda Jakaitienė, Marija Čiurlienė, Auksė Žukienė.