Projektai

 

Vilniaus ZONTA savo tikslų siekia planuodama ir įgyvendindama įvairius projektus. Per 17 gyvavimo metų tų projektų būta tikrai daug ir įvairių. Dėl didelės apimties šioje svetainėje pristatome tik keletą projektų.

Projektas „100 LIETUVOS GARSIŲ MOTERŲ SĄRAŠAS

Zonta International Vilniaus klubas –   apmąstančių, pažyminčių, švenčiančių  Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį būryje

Šiemet – 2018 –aisiais – Lietuva ir visas jai palankiai nusiteikęs, smalsus ir turintis žinių pasaulis pažymi mūsų valstybės atkūrimo šimtmetį. Kiekvienas ir visi kartu prisiliečiame prie šios svarbios datos taip, kaip išmanome, kaip sugebame apmąstyti, jausti, išgyventi. Dalyvaujame, stebime, vertiname, prisidedame tiek, kiek leidžia savimonės pilietiškumas, išmonė, valia veikti ir nuveikti.

Lietuvos sostinės – Vilniaus – zontietės, visus žemynus aprėpiančios tarptautinės profesijos moterų organizacijos narės, sukūrė savą iškilaus nepriklausomos Lietuvos Respublikos jubiliejaus minėjimo scenarijų. Jo esmė – atsigręžimas į šimtmečio vardo ir nueito kelio vertas moteris – garsias ir mažiau plačiajai visuomenei žinomas, dažnai minimas ir nepelnytai primirštas, tačiau svarbias mūsų valstybei, savo profesiniais ir visuomeniniais darbais kūrusias ir kuriančias Lietuvos materialaus ir dvasinio gyvenimo turinį.

Visų pirma norėjome suvokti pačios, kurios mūsų moterys iš praeities ir dabarties lėmė ir lemia mūsų valstybės tapatybės vaizdą, kas jos ir ką jos nuveikė švietimo ir mokslo, kultūros ir sveikatos, gamybos ir verslo bei kitų svarbių sričių baruose. Sukonstravome šį scenarijų kaip įdomų, bet nelengvą detektyvinio pobūdžio žaidimą.

Kiekviena Vilniaus klubo zontietė galėjo pateikti iki 5 kandidatūrų į sudaromą sąrąšą. Reikėjo savo pasirinkimą argumentuoti – ne tik pristatyti asmenybę, bet ir išskirti jos indėlį, parodyti jo reikšmę. Dėl asmenybių diskutavome, sąrašą svarstėme klubo posėdžiuose, o jo pradžią ir pabaigą savo rankose laikė zontietiško entuziazmo valiuta grįsto projekto komanda: dr. I.Dagytė Mituzienė, J.Beinorienė, A.Pincevičienė, N.Sendžikienė.

Darydamos šį šventišką savo idėja, bet kasdienės pastangos reikalaujantį ir kelis mėnesius trukusį darbą, prisilietėme prie svarbiausio Lietuvos valstybės turto – jos žmonių. Šį kartą – per moteris, jų darbus. Kadangi kandidatūras teikėme visos, tai sąrašas tapo margas, daugiau kiekvienos akiračiu, emocine nuostata nei moksliniu tyrimu paremtas, bet ne mažiau vertingas.

Jo rezultatas mums byloja ne tik ir ne tiek apie svarbias Lietuvos valstybės keliui moteris, kiek apie mus pačias – ką mes žinome, ką vertiname, už ką, o greta to, ir kaip jas prisimename, kaip savo pripažinimą parodome, išreiškiame. Žinią apie tai, kas mums reikšminga, drąsiai siunciame per savo internetinę Zonta International platformą kitoms/kitiems – kaip paskatą apmąstyti mūsų sudarytą sąrašą ir papildyti/pakeisti jį savuoju požiūriu reikšmingomis asmenybėmis.

O mes šį sąrašą skelbiame ne tik mūsų tautietėms, bet ir įsipareigojame garsinti pasirinktas asmenybes pasaulyje (dar) plačiau – pradedant savuoju zontiečių distriktu, turinčiu 13-ąjį numerį ir aprėpiantį Daniją, Norvegiją, Islandiją, Lietuvą. Taip su šypsena lenksime ne tik skaičiaus 13, bet ir Lietuvos kaip mažos šalies stereotipą. Mūsų – veikiančių, rezultatyvių, įdomių- daug. Ir tai didu. Artimoje ateityje skelbsime ir į šimtmečio sąrašą įtrauktų moterų visumos sociologinę analizę, o taip pat parengsime paketą straipsnių apie iškilias, bet dar stokojančias dėmesio moteris internetiniuose informaciniuose leidiniuose, pvz., Vikipedijoje. Žvilgsnis gilumon tepadeda mums dar žingsneliu atsitolinti nuo pavojingai patrauklaus šio laikmečio įpročio – paviršutiniškumo.

 100 LIETUVOS GARSIŲ MOTERŲ SĄRAŠAS

Projektas ,,Parama  Vilniaus krašto mokykloms“.  Reikšmingiausias ir didžiausias savo apimtimi Vilniaus ZONTA klubo paslaugų projektas – tęstinis  projektas ,,Parama  Vilniaus krašto mokykloms“.  Projekto tikslas –  padėti sustiprėti mažoms Vilniaus krašto mokykloms, remti mokyklas materialiai, padėti mokytojams ir moksleiviams plėsti savo kultūrinį akiratį. 
Klubas šį projektą sukūrė jau pirmaisiais savo veiklos metais ir tebetęsia ligi šiol. Orientuodamasis ne tik į ZONTA misiją, bet ir į Lietuvos valstybinę strategiją ir tikslus – išmokyti visus aktyvius visuomenės narius valstybinės lietuvių kalbos, nepažeidžiant tautinių vietos gyventojų jausmų.  Kadangi pats realiausias kelias šį tikslą pasiekti eina per mokyklą, naujai įsteigtoms Vilniaus krašto lietuviškoms mokykloms prieš 17 –16 metų reikėjo rimtos paramos. Vilniaus ZONTA klubas ėmėsi padėti jų mokytojoms ir mokiniams. Rėmimui buvo pasirinktos keturios mokyklos: Vilniaus rajono Kalvelių pagrindinė ir Mostiškių pradinė, Šalčininkų rajono Turgelių pradinė ir Pabarės pradinė mokyklos. Klubas keletą metų mokėjo šių  keturių mokyklų pradinių klasių mokytojoms mėnesines stipendijas, skatino jų mokslą, ypač užsienio kalbų, bei savarankiškas tolesnes universitetines studijas. Vaikams skirtos knygos, žaidimų rinkiniai, mokyklai reikalinga įranga. Globoti ir remtini mokyklos bendruomenės nariai.  Klubas įsipareigojo remti vaikų ugdymą, dovanojant būtiną inventorių, vadovėlius, knygas, muzikos instrumentus, prenumeruojant spaudą, organizuojant pažintines ekskursijas į teatrus, muziejus, į istoriškai svarbias Lietuvos vietas. 
 
Lobistine klubo veikla buvo pakeista įstatyminė naujų mokyklų steigimo tvarka būtent Vilniaus apskrityje.

Projekto uždaviniai  pastaraisiais metais lyginant su pirmaisiais projekto vykdymo etapais yra kiek pasikeitę: a) sustiprėjus Kalvelių ir Eitminiškių vidurinėms  nuolatinė materialinė parama joms nutraukta; b) sunykus Šalčininkų rajono Pabarės mokyklai  ir nutrūkus ryšiams su Vilniaus rajono Mostiškių pradine mokykla, kurį laiką globotos Eitminiškių ir Tetėnų mokyklos, teikiant joms materialinę ir kultūrinę paramą. Turgelių pradinei mokyklai išaugus iki vidurinės, šio laikotarpio klubo uždavinys – nuolat sekti mokyklos gyvenimą, palaikyti nuolatinį ryšį su administracija, atlikti patarėjo ar konsultanto vaidmenį. Projekto kuratorės įvairiu laiku buvo: Romualda Hofertienė, Evalda Jakaitienė, Marija Čiurlienė, Auksė Žukienė.
 
Projektas ,,Parama gabiems vaikams ir jų kolektyvams“.   Tai dar vienas tęstinis švietimo projektas.  Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus aukštosios ir vidurinės mokyklos, dvi muzikos mokyklos.
Projekto tikslas – padėti gabiems Vilniaus vaikams, paaugliams, jų kolektyvams ir tėvams įgyvendinti savo kūrybines svajones. Vilniaus ZONTA klubas nusprendė investuoti į mūsų visuomenės ateitį ir remti: 1)  gabius bei iniciatyvius vaikus iš daugiavaikių šeimų 2) remti kai kuriuos vaikų meno kolektyvus.
Klubas keletą metų skyrė 1-2 metines stipendijas gabiems moksleiviams, studentams: finansiškai rėmė 2-3 jaunųjų atlikėjų išvykas į tarptautinius konkursus, M. K. Čiurlionio meno mokyklos mažųjų smuikininkų orkestrą, B. Dvariono muzikos mokyklos simfoninį orkestrą. Išleistos trys kompaktinės plokštelės: trys M. K. Čiurlionio menų gimnazijos smuikininkų ansamblio ir viena B. Dvariono muzikos mokyklos vaikų simfoninio orkestro. Šiam orkestrui ZONTA klubas nupirko naują instrumentą – altą. Šio projekto įkvėpėjos ir koordinatorės Auksė Žukienė ir Ramunė Trakymienė.
 
Projektas ,,Parama neįgalių vaikų motinoms“. Šis paslaugų projektas  priklauso sveikatos sričiai. Nors Vilniaus ZONTA svarbesniu laiko tikslą remti gabius vaikus, ji negali neatsiliepti į nuolat Vilniaus visuomenę jaudinančias problemas. Į ZONTA nuolat kreipiamasi paramos įvairiems jau vykdomiems tam tikrų įstaigų projektams paremti. Klubas pagal išgales stengiasi į prašymus atsiliepti. Ir šiandien apsilankę Universitetiniame vaiko raidos centre rasite Zonta kineziterapijos kambarius. Tai buvo pirmoji Lietuvoje nevyriausybinės organizacijos dovana veikiančiai sveikatos- socialinei struktūrai. Į šį projektą investuoti 52 000 Lt. Projekto iniciatorė Gražina Landsbergienė, kuratorė – Nijolė Vagnorienė.
Iš sveikatos srities projektų: bendradarbiauta su Respublikiniu nereginčiųjų centru (kuratorė Romualda Hofertienė), teikta parama respublikinio Kraujo centro projektui  skatinant neatlyginamą donorystę (kuratorė Ramunė Trakymienė), teikta parama Eišiškių rajono vaikams, turintiems regos sutrikimų ( kuratorė Ramunė Ruginienė).
                     
Projektas ,,Vėjas, vanduo ir smėlis“. Tai meno projektas. Jis skirtas įgyvendinti strateginį tikslą – puoselėti aukštus etinius ir estetinius visuomenės idealus. Jo vykdymo laikas 2003 m. – 2004 m. Projekto įgyvendinimo vieta – Vilniaus Dailės akademija, Vilniaus „Vartų“ ir Nidos „Vėtrungių“ galerijos. Projektas iš Vilniaus ZONTA klubo narių lėšų finansuotas iš dalies. 
Projekto tikslas – padėti atskleisti moterų kūrėjų (šiuo atveju tekstilininkių)  individualybę ir kartu atskleisti tautinį jų savitumą. Vilniaus ZONTA klubo narės atkreipė dėmesį į Kuršių neriją, brangią ir įdomią ne vien Lietuvai, bet ir kitoms Baltijos šalims, erdvę, savitai įsirašančią į europinės dalies kontekstą. Kuršių nerijoje ieško dermės trys stichijos: vėjas, vanduo ir smėlis. Jas pasiūlyta materializuoti kilimuose. Todėl klubo narės nusprendė padėti suburti kelių šalių dailininkes ir tokiu būdu tvirtinti profesinės ir bendražmogiškosios komunikacijos principus, plėtoti baltiškąją tradiciją bendrame Europos Sąjungos tekstilininkų savimonės kontekste. Prididėta prie jų darbų reklamavimo, parodų Vilniuje ir Neringoje rengimo. Projekto sumanytoja ir kuratorė Ina Dagytė.

Projektas “Skraidantis kilimas”. Šis meno projektas tarptautinis, vykdytas 25 pasaulio valstybėse, jame dalyvavo tų valstybių menininkės, muzikės, politikės, kuriančios grafikos žanro darbus. Vilniaus Zonta buvo nacionalinės projekto dalies rėmėja,  surengė pasaulio moterų kūrybą pristatančias parodas Vilniuje, Klaipėdoje, Alytuje ir Kaune (pastarajame kartu su tuomet besikuriančiu Kauno Zonta klubu). Projekto kuratorė Ramunė Trakymienė, konsultantė Ramunė Vėliuvienė.

Projektas “Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo šimtmečio paminėjimas”, vykdytas su partneriais – 10 moterų organizacijų 2007m.
Trys paminėjimo taškai:
Panevėžys ir Petkevičaitės- Bitės indėliui skirta  konferencija  Panevėžio jos vardo bibliotekoje ir kūrybos vakaras rašytojos gimtinėje – Puziniškyje;Kaunas – Pirmojo lietuvių moterų suvažiavimo šimtmečio minėjimas;
Vilnius – moksleivių rašinių konkursas “ Moters vieta valstybės ir bendruomenės gyvenime”.

Projektas “Europos moters rinkimai”. Vykdytas 2008 m. kaip nacionalinis turas pagal Europos Parlamento užsakymą. Rezultatas: iš 8 kandidačių atstovauti Lietuvai išrinkta Agnė Zuokienė už projektą “Nedelsk”, skirtą krūties vėžio profilaktikai ir kitą visuomeninę veiklą . Koordinatorė Evalda Jakaitienė.Pastaba: Europos moters nacionalinio turo nugalėtojomis yra buvusios dvi Zonta narės: Leonarda Jakentaitė (2001) ir Evalda Jakaitienė (2004)
 
Projektas “Nacionalinių vertybių rinkimai”(2007-2010) vykdomas su dienraščiu “Respublika”. Tai pilietinės visuomenės ugdymo projektas, skirtas istorinės atminties ir šių dienų vertybinių pamatų formavimui. Įtraukti įvairiausi visuomenės sluoksniai –  ieškantys, randantys mūsų gyvenimo pozityvą, reiškinius, žmones, suteikiant jiems galimybę savo nuomonę viešai paskelbti “Respublikos” dienraštyje. Metiniai vertybių rinkimai tampa nacionaline pozityvios minties švente visiems rašiusiems, aprašytiesiems ir jų palaikytojams. Beje, kaip nė vienuose tokio pobūdžio rinkimuose, žmonės gali išsirinkti prasmingiausią vertybę patys.  Sumanytojos ir koordinatorės: Laima Lingytė ir Ramunė Trakymienė.
 
Projektai, skirti  moksleivių pilietiniam ugdymui

Pilietiškumo pamokos vidurinėse mokyklose (2007-2010 m.)
1. Moksleivių rašinių konkursas “ Moters vieta valstybės ir bendruomenės gyvenime”. (2007m.
laimėjęs ŠMM konkursą pilietinio ir tautinio ugdymo programoje) 
2. „Šeimos indėlis į vaikų pilietinį ugdymą“, vykdytas su interneto portalu “Bernardinai”. Kuratorė Ina Dagytė, 2008 m.
3.Projektas, 2009 m. laimėjęs ŠMM konkursą pilietinio ir tautinio ugdymo praogramoje, –  „Skatinkime Europos vertybes per tarpkultūrinį valstybės švenčių komunikavimą“ . Projekto vadovė Ina Dagytė, koordinatorės Rasma Manelienė, Evalda Jakaitienė, Lilija Socevičienė. Į šį projektą buvo įtrauktos dešimties Vilniaus, Kauno. Anykščių, Vidiškių, Utenos gimnazijų moksleivių grupės. Jie elektroninėmis žinutėmis bendravo tarpusavyje ir su užsienio (Norvegijos, Lenkijos, Latvijos ir kt.) mokyklomis, dalijosi savo mintimis apie savo krašto šventes. Nugalėtojai apdovanoti – geriausi moksleiviai su mokytojais vyko į Norvegiją.

Projektas “ Paseksiu Tau pasaką”. Tai Vilniaus Zontos vertybių paieška mūsų senolių paveldo šaltiniuose.  Žr.: www.audiopasaka lt